Политика за личните данни


Настоящата политика за обработка и защита на личните данни, наричан за краткост „Политика“, урежда основанието за събиране на лични данни, начина на обработка, съхранение, унищожаване и вътрешната организация на тези процеси, съобразно Регламент /ЕС/ 2016/679.

Декларация за поверителност

Целта ни е да Ви информираме каква информация събираме, как ще бъде използвана, как можете да промените или да ни накарате да изтрием данните, които съхраняваме за вас.

Тази декларация за поверителност се отнася само за информация, която събираме в  www.ruse-bucharest.com

Чрез използване и предоставяне на лична информация в нашия сайт, Вие се съгласявате, че можем да събираме и използваме дадената информация в съответствие с целите и условията посочени в тази политика..

Нашата политика

Всеки човек има право на защита на личните му данни.Искаме да ви уверим че ние уважаваме вашето право на поверителност и поемаме ангажимент да спазваме законите и нормативните актове, касаещи защитата на личните данни. При използването на данни, които могат пряко или косвено да ви идентифицират лично, ще се прилага принципът на крайна необходимост.www.ruse-bucharest.com не продава, не отдава под наем никаква лична информация за своите клиенти на трети лица и не ползва данните по начин, различен от оповестения в тази декларация за поверителност.Ние разбираме важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ и гарантираме, че вашите лични данни са защитени.

Лична информация

Под лични данни се разбира всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Чрез извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата ни данни и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от нас, партньорите и съдружниците ни за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски дейности, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, Купувачът дава изричното си и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни и обработвани от нас, свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

Купувачът се съгласява и разрешава да предоставяме личните му данни на други дружества, с които сме в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които можем да развиваме общи програми за офериране на пазара на предлаганите от нас Стоки и Услуги, застрахователни дружества. 


Как използваме Лична информация

Ние събираме статистическа информация за трафика на сайта, заявките и друга търговска информация.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от нас за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, използваме тези данни и информация за подобрение на платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате с наши служители.


Управление на Лични данни

Вие можете във всеки един момент да коригирате, актуализирате или изтривате вашите лични данни като влезете във вашия профил. При поискване може да получите резюме на личните данни записани при нас. Вие също може да поискате ние да коригираме или премахнем личната информация за вас.

За да направите Вашето искане описано по-горе или ако имате някакви въпроси относно политиката ни за конфиденциалност, изпратете имейл на union8800@abv.bg  или се свържете с нас:

отдел Работа с клиенти

„Юнион 8800“   ООД

ул. Цар Освободител  156 / Автогара Юг /,

7002, гр. Русе

тел.: 0884 741 871

08:00 ч. - 17:00 ч

Ако не желаете да получавате имейли в бъдеще от www.ruse-bucharest.com за които сте се абонирали, можете да използвате автоматизирана връзка за отписване в края на всеки имейл който получавате, като се откажете от имейли във вашия профил, напишете имейл на: union8800@abv.bg с искане да бъдете премахнат от нашия пощенски списък, като се обадите на отдел Работа с клиенти на тел.: 0884 741 871

Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

1.1. Данни, които събираме и обработваме:

В зависимост от конкретните цели и основания, дружеството ни обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Име, телефон, адрес на електронната поща за връзка с Вас;

Б) други данни посочени от Вас, незадължителни при връзка с нас или посочено от Вас лице за контакт;

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

Дружеството ни може да обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

. за сключване на договори, изпълнение на поръчки;

. промоционални цени и специални оферти;

. за състезания, томболи, игри.

2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с дружеството ни обработват личните Ви данни от името на „Юнион 8800“ ЕООД

2.2.Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения

2.3.Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;

2.4. Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Юнион 8800“ ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор - не повече от 2 години.

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „Юнион 8800“ ЕООД

Като потребител, използвал фирмения ни сайт за връзка с нас и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „Юнион 8800“ ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.

4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.

4.3. да възразите пред „Юнион 8800“ ЕООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:

• при наличие на законово основание за това;

• за целите на директния маркетинг;

4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „Юнион 8800“ ЕООД и какви са последиците от това

За да осъществите контакт с нас чрез контактната форма в сайта ни, съответно, „Юнион 8800“ ЕООД се нуждае от определени данни.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността „Юнион 8800“ ЕООД да върне отговор на изпратено от Вас запитване:

• Име, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

Отказ от отговорност

Въпреки че полагаме всички усилия за запазване на личните данни на потребителите, може да се наложи да разкрием лична информация. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.


Бисквитки

Когато посетите www.ruse-bucharest.com нашите уеб сървъри автоматично изпращат "бисквитки" към вашия компютър. "Бисквитките" са файлове, които могат да ви идентифицират като уникален потребител и да съхраняват всички ваши лични настройки, както и техническа информация. Информацията, събрана от "бисквитките" ни позволява да осигурим по-добро обслужване на клиентите ни и да подобряваме характеристиките на нашия сайт в най-различни начини, включително чрез определяне на това дали сте посещавали сайта в миналото и кои страници на нашия сайт сте посетили. Моля, обърнете внимание, че някои страници и услуги от сайта може да не функционират правилно, ако бисквитките са изключени. Вие можете да настроите браузъра си да Ви известява, когато получавате бисквитки, като ви дава възможност да ги приеме или отхвърли. Моля, направете справка от помощната документация на вашия браузър за повече информация как да включите или изключите бисквитките на вашия браузър.


Връзки

www.ruse-bucharest.com съдържа връзки към други уеб сайтове, които могат да нямат връзка с www.ruse-bucharest.com или с  „Юнион 8800“ ООД.

www.ruse-bucharest.com не контролира тези уеб сайтове или тяхното уеб съдържание. www.ruse-bucharest.com не носи отговорност за съдържанието на тези уеб сайтове и за правилата, приети от тях по отношение на личните данни и обработката на вашите лични данни, докато сте на посещение на тези уеб сайтове. Моля, обърнете внимание, когато се свържете към тези уеб сайтове, чрез връзките предоставени в www.ruse-bucharest.com прочетете условията за употреба и политиката за личните данни внимателно. Декларацията за поверителност на www.ruse-bucharest.com не се отнася до уеб сайтове, управлявани от трети страни.

www.ruse-bucharest.com осигурява връзки с други уеб сайтове единствено да помогне на потребителите си в техните нужди.www.ruse-bucharest.com не препоръчва използването на тези уеб сайтове и не дава гаранции на услуги и продукти, доставени и продадени от тези уеб сайтове за интернет потребителите.


Сигурност и предпазване на Лични Данни

Ние използваме мерки за сигурност за защита на вашите лични данни, които предоставяте на нашия сайт. Необходимо е да отбележите, че винаги съществуват известни рискове във връзка с предоставянето на информацията от личен характер, независимо дали това се извършва лично, по телефона или с използването на Интернет, тъй като нито една система или технология не са абсолютно сигурни, защитени против манипулиране или нападения от страна на хакери. Ние сме положили всички усилия за вземане на подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности във връзка с вашата лична информация. Така например, ние използваме технологии за шифроване при събирането или пренасянето на информация, която има по-специални изисквания в отношение на сигурността.

Ние пазим и защитаваме подадената информация за данни на кредитни карти. При избор на плащане с кредитна карта през виртуален ПОС терминал, данните на картата са достъпни само за Борика. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

• Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на TSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни Борика.

• Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

• В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.”


Изменения

www.ruse-bucharest.com си запазва правото по своя преценка, да внася изменения в Декларацията за поверителност по всяко време. Трябва да проверявате тази страница периодично за промени. Ако продължите да използвате този сайт след публикуването на промени в политика на поверителност ще се счита, че Вие сте съгласни с тези промени. Ако личната информация която притежаваме за Вас е била изложена на риск ние ще се стремим да ви уведомим за развитие.


Приложимост

Тази Декларация за поверителност се ръководи от българското законодателство и по-специално от закона за защита на личните данни.

Българския закон за защита на личните данни гарантира, че обработването на лични данни ще се извършва при спазване на основните права и свободи на физическите лица, както и на тяхното достойнство, особено по отношение на поверителността, идентичност и на правото за защита на личните данни.

Тези правила са в сила от 01.02.2016г.

Орион Такси